เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006738Directed Studies in Professional English
การศึกษาประเด็นเฉพาะทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษารายบุคคลเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะ แนวคิดหรือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา พัฒนาการการเขียนข้อเสนองานวิจัยโดยละเอียด อันประกอบด้วยหลักการและเหตุผล วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตการวิจัย วัตถุประสงค์ และวิธีวิจัย โดยแสดงทักษะการเขียน และความรู้ในหัวข้อนั้นๆ


In-depth individualized study. Professional English issue, theme, or problem under a supervision of an adviser. Development of a detailed project proposal consisting of the rationale, readings, scope, objectives, and methods prior to beginning the course. Skills of effective writer, knowledge of audience, and thorough familiarity with the selected topic area.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH