เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006737Corpus Linguistics
ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
คลังข้อมูลทางภาษา พื้นฐานและประวัติคลังข้อมูล การใช้คลังข้อมูลทางภาษาในงานวิจัยภาษาศาสตร์ การเรียนภาษา การแปล การรวบรวมพจนานุกรม การรวบรวมคลังข้อมูล การใช้โปรแกรมเพื่อเข้าถึงคลังข้อมูลทางภาษา


Language corpora; background and history of corpus linguistics; usage of language corpus including linguistic research, language learning, translation, dictionary production; the production of language corpora; the concordance programs and its usage
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH