เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
1006737Corpus Linguistics
ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2560
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
คลังข้อมูลทางภาษา พื้นฐานและประวัติคลังข้อมูล การใช้คลังข้อมูลทางภาษาในงานวิจัยภาษาศาสตร์ การเรียนภาษา การแปล การรวบรวมพจนานุกรม การรวบรวมคลังข้อมูล การใช้โปรแกรมเพื่อเข้าถึงคลังข้อมูลทางภาษา


Language corpora; background and history of corpus linguistics; usage of language corpus including linguistic research, language learning, translation, dictionary production; the production of language corpora; the concordance programs and its usage

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH