เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006736Research in English for Professional Development
การวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พื้นฐานการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในที่ทำงาน การกำหนดปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย และคำถามการวิจัย การระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบความเที่ยงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือ รูปแบบการวิจัยเชิงพื้นที่ การสำรวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึก


The fundamentals of action research in the workplace, identification of problems, development of hypotheses and research questions, specifying independent and dependent variables, check for the validity and reliability of studies and design research projects; the broad range of designs used in research from field experiments, surveys, focus groups and in-depth interviewing
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH