เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006735Language and Culture in the Workplace
ภาษาและวัฒนธรรมในองค์การ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการสื่อสารและการบริหารงาน วัจนและอวัจนภาษา คุณค่า ความเชื่อและวิถีปฏิบัติทางวัฒนธรรมในที่ทำงาน ความเข้าใจผิด อคติและการเหมารวมทางวัฒนธรรมในที่ทำงาน


Cultural differences of communicative and management style; verbal and nonverbal communication; cultural values, beliefs and norms of the workplace; cross-cultural misunderstandings, prejudices and stereotypes in the workplace
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH