เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006734Global Englishes
นานาภาษาอังกฤษโลก
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การเมืองและสังคมของภาษาอังกฤษ สถานภาพและการใช้ภาษาอังกฤษในสภาวะปัจจุบัน ความหลากหลายของภาษาอังกฤษ ทัศนคติและข้อถกเถียงโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


Historical, linguistic and sociopolitical developments in English language; the status and use of English in the present day; varieties, attitudes and debates on the use of English language; implications of English language in communication
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH