เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006732Pragmatics for Professional Communication
วัจนปฏิบัติศาสตร์เพื่อการสื่อสาร
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักทฤษฎีและวิเคราะห์ภาษาที่มีการใช้ รวมทั้งบริบทของการใช้ภาษาดังกล่าว โดยเน้นทั้งรูปแบบและการใช้งาน การอ้างอิงชนิดย้อนหลัง ลักษณะทางไวยากรณ์ ประเภทของวัจนกรรม โครงสร้างวาทกรรม เพื่อนำไปสู่การค้นคว้าวิเคราะห์และวิจัยด้านวัจนปฎิบัติศาสตร์


Theoretical and analytical study of language in use and the contexts wherein it is used; focusing on English deictic forms and functions, anaphora, implicature, presupposition, types of speech acts, appropriateness conditions and context-related aspects of discourse structure, leading to a research paper analysing English pragmatic characteristics and those of a different language
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH