เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006731Discourse Analysis
สัมพันธสารวิเคราะห์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์สัมพันธสาร ประเภทและลักษณะเฉพาะ ที่สำคัญของสัมพันธสาร การประยุกต์การวิเคราะห์วาทกรรมในการเขียนในบริบทต่างๆ


Principal theories of discourse analysis; discourse types and their important characteristics; analytical frameworks; profession-designated and purpose-specific discourse features; application of discourse analysis to professional writing and specialised text-composition
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH