เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006730English for Communication in Organizations
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์การ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีและทักษะการสื่อสารแบบมืออาชีพในองค์การ ทักษะการปฏิสัมพันธ์ การนำเสนองาน และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


Theory and Practical communication skill in the workplace; professional interaction, presentation skill, and research studies in communicative English
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH