เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006721Directed Studies in English Language Teaching
การศึกษาประเด็นเฉพาะทางการสอนภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษารายบุคคลเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะในการสอนภาษาอังกฤษ โดยยึดหลักคิดและปัญหาต่างๆ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา พัฒนาการการเขียนข้อเสนองานวิจัยโดยละเอียด อันประกอบด้วยหลักการและเหตุผล วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตการวิจัย วัตถุประสงค์ และวิธีวิจัย โดยแสดงทักษะการเขียนและความรู้ในหัวข้อนั้นๆ


In-depth individualized study of an ELT issue, theme, or problem under a supervision of an adviser. Development of a detailed project proposal consisting of the rationale, readings, scope, objectives, and methods prior to beginning the course. Skills of effective writer, knowledge of audience, and thorough familiarity with the selected topic area
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH