เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006720Teaching English for Specific Purposes
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กรอบความคิดหลักและวิวัฒนาการในทฤษฎี แนวปฏิบัติ และสถานการณ์ที่หลากหลายของภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการจัดการเรียนการสอนในสาขาต่างๆที่หลากหลายประเด็นในการวิเคราะห์ความจำเป็น การออกแบบรายวิชา การออกแบบสื่อการสอนวิธีวิทยาและการวัดผลการเรียนรู้


Key concepts and developments in ESP theory and practice, and a variety of ESP situations; the teaching of a variety of branches of ESP; issues in needs analysis, course design, materials development; ESP methodology and assessment
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH