เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006719Teaching English Language and Culture
การสอนภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
บริบททางวัฒนธรรมของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เนื้อหาทางสังคมและวัฒนธรรมในสื่อการเรียนภาษาอังกฤษ กลวิธีการสอนภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม


Cultural contexts of English language teaching and learning; socio-cultural contents and representations in English language learning materials; instructional strategies for teaching English language and culture
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH