เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006718Innovations in English Language Teaching
นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีแนวคิดและดัชนีชี้วัดของนวัตกรรม นวัตกรรมด้านการเรียนรู้ภาษา วิเคราะห์นวัตกรรมด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแง่ของบริบท การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ พัฒนาความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบ และขั้นตอนการประเมินนวัตกรรมอย่างถ่องแท้เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมหรือใช้นวัตกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้


Theories, concepts, and indicators of innovation; innovation in language learning; consideration of contexts, gestation and implementation of the policy concerning certain innovations in English language learning; development of insight into the evaluation of implementation of innovation and relevant practices
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH