เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006717English Language Assessment and Evaluation
การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ แนวคิดองค์ประกอบและกระบวนการสร้างแบบทดสอบที่มีความแม่นตรงและเชื่อถือได้ จริยธรรมและความยุติธรรมในการวัดและประเมินผลการเรียน


Theories and practices of English language testing and assessment; approaches and the processes of language test construction and validation, and the principles underlying best practice in language testing and assessment; ethics and fairness in language testing
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH