เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006716Materials Design and Development for English Language Teaching
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การเลือกสื่อและการประเมินผล


Materials design and development for English language teaching; materials selection, evaluation and assessment
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH