เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006715Curriculum Design and Development for English Language Teaching
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ แนวโน้มงานวิจัยและกรอบแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร รวมถึงการวัดและประเมินผลหลักสูตร


Curriculum design and development for English language teaching; current trends, framework for research studies in curriculum, and evaluation and assessment
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH