เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1108781Seminar in Materials Innovation 1
สัมมนานวัตกรรมวัสดุ 1
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การทบทวนเอกสารและนำเสนอแนวคิดของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์


Literature review and presentation of research concepts which relates to thesis topics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH