เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1108776Biomedical Materials
วัสดุทางการแพทย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สมบัติเบื้องต้นของวัสดุที่ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ อันตรกิริยาระหว่างวัสดุกับเซลล์เนื้อเยื่อ การทดสอบความเข้ากันได้ของวัสดุ การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เช่น ด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อ วัสดุปลูกฝัง ระบบนำส่งยา วัสดุปิดแผล เป็นต้น


Fundamental properties of materials used in biomedical applications; interaction between materials and living tissue; biocompatibility testing; biomedical applications such as tissue engineering, implant material, drug delivery system, wound dressing, etc.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH