เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1408403Food Business Management
การจัดการธุรกิจอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1408301

Course Description
ปฏิบัติการทางธุรกิจอาหาร การวางแผนธุรกิจ การเงินและการบัญชี การบูรณาการด้านการแปรรูปอาหาร การวิเคราะห์อาหาร การประกันคุณภาพอาหารและระบบความปลอดภัยของอาหาร ธุรกิจและการตลาด สัมมนาโดยผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


Food business operation; business planning; finance and accounting; integration of food processing, food analysis, food quality assurance and food safety system; food business and marketing; seminars by invited entrepreneurs in food science and technology.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH