เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1408403Food Business Management
การจัดการธุรกิจอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1408301
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ปฏิบัติการทางธุรกิจอาหาร การวางแผนธุรกิจ การเงินและการบัญชี การบูรณาการด้านการแปรรูปอาหาร การวิเคราะห์อาหาร การประกันคุณภาพอาหารและระบบความปลอดภัยของอาหาร ธุรกิจและการตลาด สัมมนาโดยผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


Food business operation; business planning; finance and accounting; integration of food processing, food analysis, food quality assurance and food safety system; food business and marketing; seminars by invited entrepreneurs in food science and technology.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH