เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1108775Emerging Construction Materials
วัสดุก่อสร้างที่เกิดขึ้นใหม่
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ภาพโดยรวมของแนวโน้มและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของวัสดุก่อสร้าง เช่น วัสดุก่อสร้างทางเลือกใหม่ที่มีสมบัติความเป็นฉนวนความร้อนหรือการต้านการลามไฟที่ดีขึ้น วัสดุก่อสร้างที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้างหรือวัสดุเคลือบที่สามารถทำความสะอาดตัวเอง วัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากวัสดุทดแทนและวัสดุใช้ซ้ำ


Overview of trend and recent development in construction materials technology; these include alternative construction materials with improved thermal insulating or fire-resistant properties, self-healing concrete, smart windows for light and heat regulation, building paints and coatings with self-cleaning properties, renewable and recycling construction materials.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH