เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1108775Emerging Construction Materials
วัสดุก่อสร้างที่เกิดขึ้นใหม่
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ภาพโดยรวมของแนวโน้มและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของวัสดุก่อสร้าง เช่น วัสดุก่อสร้างทางเลือกใหม่ที่มีสมบัติความเป็นฉนวนความร้อนหรือการต้านการลามไฟที่ดีขึ้น วัสดุก่อสร้างที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้างหรือวัสดุเคลือบที่สามารถทำความสะอาดตัวเอง วัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากวัสดุทดแทนและวัสดุใช้ซ้ำ


Overview of trend and recent development in construction materials technology; these include alternative construction materials with improved thermal insulating or fire-resistant properties, self-healing concrete, smart windows for light and heat regulation, building paints and coatings with self-cleaning properties, renewable and recycling construction materials.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH