เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1108774Materials for Energy Storage
วัสดุสำหรับกักเก็บพลังงาน
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานโดยเซลล์แสงอาทิตย์และเซลล์เชื้อเพลิง หลักการของเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานแบบต่างๆ ประกอบด้วย แบตเตอรี ตัวเก็บประจุยิ่งยวด และการกักเก็บไฮโดรเจน การจัดประเภทของวัสดุเพื่อประยุกต์ใช้ด้านพลังงาน การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุใหม่สำหรับขนส่งพลังงานในอนาคต


Principles of energy conversion through solar cells and fuel cells; principles of energy storage technologies including batteries, supercapacitors and hydrogen storage; classification of materials for energy applications; synthesis and characterization of new materials for future energy carriers.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH