เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1408301Startup Business with Food Science and Technology
การเริ่มต้นธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การคัดสรรผลิตภัณฑ์และโอกาสทางธุรกิจ นวัตกรรมในภาคธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา แหล่งทุนในการประกอบธุรกิจ จากงานวิจัยสู่พาณิชย์ โมเดลทางธุรกิจ แผนธุรกิจ สัมมนาโดยผู้ประกอบการด้านอาหาร


Business and entrepreneurship; product screening and business opportunities; innovation in business; copy rights; investment sources for business; commercialization; business models ; business plan; seminars by invited entrepreneurs in food science and technology.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH