เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1408301Startup Business with Food Science and Technology
การเริ่มต้นธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การคัดสรรผลิตภัณฑ์และโอกาสทางธุรกิจ นวัตกรรมในภาคธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา แหล่งทุนในการประกอบธุรกิจ จากงานวิจัยสู่พาณิชย์ โมเดลทางธุรกิจ แผนธุรกิจ สัมมนาโดยผู้ประกอบการด้านอาหาร


Business and entrepreneurship; product screening and business opportunities; innovation in business; copy rights; investment sources for business; commercialization; business models ; business plan; seminars by invited entrepreneurs in food science and technology.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH