เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1108773Nanomaterials
วัสดุนาโน
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและชนิดของวัสดุนาโน วิธีการสังเคราะห์วัสดุนาโน กระบวนการผลิตวัสดุนาโน อุปกรณ์ในการวัดวิเคราะห์และการคำนวณ สมบัติใหม่ในระดับนาโน การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในปัจจุบันและในอนาคต


Principle and types of nanomaterials; nanomaterials synthesis; fabrication techniques of nanomaterials; analysis and computational tools; new properties at the nanoscale; existing and emerging applications of nanomaterials.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH