เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1108773Nanomaterials
วัสดุนาโน
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการและชนิดของวัสดุนาโน วิธีการสังเคราะห์วัสดุนาโน กระบวนการผลิตวัสดุนาโน อุปกรณ์ในการวัดวิเคราะห์และการคำนวณ สมบัติใหม่ในระดับนาโน การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในปัจจุบันและในอนาคต


Principle and types of nanomaterials; nanomaterials synthesis; fabrication techniques of nanomaterials; analysis and computational tools; new properties at the nanoscale; existing and emerging applications of nanomaterials.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH