เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1108772Trends in Materials Innovation
แนวโน้มด้านนวัตกรรมวัสดุ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การหยิบยกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านวัสดุใหม่ๆ มาทำการวิเคราะห์เชิงลึกถึงองค์ความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุที่ต้องใช้ในการพัฒนานวัตกรรมนั้นๆ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การผลิต การวิเคราะห์ทดสอบ และแนวทางในการพัฒนาต่อยอดที่ส่งผลทำให้นวัตกรรมนั้นๆ ประสบความสำเร็จ


In-depth critical analysis and discussion of selected successful materials research or innovation cases. The students will be engaged in analyzing the materials science and engineering principles involved in each development stages e.g. design, production, characterization testing and further development processes that lead to the success.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH