เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1108771Eco-materials
วัสดุรักษ์โลก
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ภาพรวมของวัฏจักรชีวิตของวัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม; วัสดุรักษ์โลก: นิยาม แนวคิด การจำแนกชนิด และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มาจากแนวคิดรักษ์โลก; การประเมินวัฏจักรชีวิตของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ เช่น การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์; การเลือกและออกแบบวัสดุรักษ์โลก กระบวนการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากแนวคิดรักษ์โลก


An overview of materials’ life cycle and environmental impacts; eco-materials: definition, concept, classification and example of eco-products; life cycle assessment e.g. carbon footprint calculator; selection and design for eco-components or eco-products with regard to manufacturing methods and life-cycle aspects.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH