เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1108765Materials Characterization
การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักพื้นฐานและวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ โครงสร้าง สัณฐานวิทยาและสมบัติของวัสดุโดยเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมี เช่น ฟลูออเรสเซนต์จากรังสีเอกซ์ (XRF) สเปกโตรสโคปีการปลดปล่อยเชิงแสง (OES) รังสีอินฟราเรดแบบฟูเรียร์ (FTIR) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD) ตลอดจนการวิเคราะห์ทางความร้อนเช่น การวิเคราะห์การสูญเสียน้ำหนักเมื่อได้รับความร้อน (TGA), การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของสาร (DSC)


Principles and practices involved in determination of composition, structure, morphology and properties of materials employing chemical analysis techniques such as x-ray fluorescent (XRF), optical emission spectroscopy (OES), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); Scanning electron microscopy (SEM); Atomic Force Microscope (AFM); Transmission Electron Microscope (TEM); crystal structure analysis by x-ray diffraction techniques (XRD); thermal analysis: Thermogravimetric Analysis (TGA); Differential Scanning Calorimetry (DSC).
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH