เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1108762Development of Innovative Materials
การพัฒนาวัสดุนวัตกรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การสร้าง การปรับปรุง และการพัฒนาวัสดุนวัตกรรม ประเภท โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุเชิงประกอบ ตัวอย่างแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จในการคิดค้นนวัตกรรม แนวโน้มความต้องการวัสดุนวัตกรรมใหม่ การแสวงหาความรู้และสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ประโยชน์และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม


Creation, improvement, and development of innovative materials including metals, ceramics, polymers, and composites; Concept and practice in success cases for creating innovative materials; Trends and demands in novel innovative materials; Patent landscape and intellectual property rights; Benefits and impacts to economy and society.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH