เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1407320Food Packaging and Shelf Life
บรรจุภัณฑ์อาหารและอายุการเก็บ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:50416MELECT26026M  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 2 ประสบการณ์วิชาชีพ) ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 2 ประสบการณ์วิชาชีพ) ชั้นปี 3
  19-0-19
  6-0-6
  1-0-1
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ความหมาย พัฒนาการ และหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร ระบบการบรรจุ การปิดผนึก และการทดสอบ บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเฉพาะกลุ่ม ข้อกำหนดและมาตรฐานด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร ความหมาย ความสำคัญของอายุของผลิตภัณฑ์อาหาร ปฏิกิริยาและการเสื่อมเสียของอาหาร การประเมินอายุของผลิตภัณฑ์อาหาร


  Definition, development and function of food packaging; food packaging materials; food packing, sealing and testing systems; food packaging for specific foods; legislation and standard of food packaging; definition and concept of food shelf life; deteriorative reactions in foods; shelf life determination.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH