เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1407320Food Packaging and Shelf Life
บรรจุภัณฑ์อาหารและอายุการเก็บ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมาย พัฒนาการ และหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร ระบบการบรรจุ การปิดผนึก และการทดสอบ บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเฉพาะกลุ่ม ข้อกำหนดและมาตรฐานด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร ความหมาย ความสำคัญของอายุของผลิตภัณฑ์อาหาร ปฏิกิริยาและการเสื่อมเสียของอาหาร การประเมินอายุของผลิตภัณฑ์อาหาร


Definition, development and function of food packaging; food packaging materials; food packing, sealing and testing systems; food packaging for specific foods; legislation and standard of food packaging; definition and concept of food shelf life; deteriorative reactions in foods; shelf life determination.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH