เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1406303Food Innovation and Marketing
นวัตกรรมอาหารและการตลาด
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1106283 และ 1403313 หรือ
1106283 และ 1403303

Course Description
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ แนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ความสำเร็จและการล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ การสร้างและคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ แนวความคิดผลิตภัณฑ์และการทดสอบ เทคนิคการพัฒนา นวัตกรรมอาหาร การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และการทดสอบตลาด


Product innovation development process; new food product trend; product success and failure; product idea generation and screening; product concept and concept testing; food innovative technical development; product evaluation; new product launching; new product marketing and test market.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH