เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1406303Food Innovation and Marketing
นวัตกรรมอาหารและการตลาด
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1106283 และ 1403313 หรือ
1106283 และ 1403303
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ แนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ความสำเร็จและการล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ การสร้างและคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ แนวความคิดผลิตภัณฑ์และการทดสอบ เทคนิคการพัฒนา นวัตกรรมอาหาร การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และการทดสอบตลาด


Product innovation development process; new food product trend; product success and failure; product idea generation and screening; product concept and concept testing; food innovative technical development; product evaluation; new product launching; new product marketing and test market.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH