เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1405261Food Laws and Standards
กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาประกันคุณภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1401105 หรือ
1401104 หรือ
1401103
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-14:50A 412S7LECT44044M  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 2 ประสบการณ์วิชาชีพ) ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 2 ประสบการณ์วิชาชีพ) ชั้นปี 3
  40-0-40
  3-0-3
  1-0-1
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาหารไทย พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551 มาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น Codex มาตรฐานคุณภาพของสหภาพยุโรป ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร โคเชอร์ ฮาลาล และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร


  Introduction to Thai Food Laws: Food Act B.E. 2522; Notification of Ministry of Public Health; label and nutritional label; Notification of Ministry of Commerce related to food; Acts related to food industry, Factory Act B.E. 2535, Labor Relation Act B.E. 2518, Labor Protection Act B.E. 2551; international standards i.e. Codex, EU, ISO series, The British Retail Consortium, Kosher, Halal and other standards related to food.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH