เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1405261Food Laws and Standards
กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาประกันคุณภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1401105 หรือ
1401104 หรือ
1401103
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาหารไทย พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551 มาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น Codex มาตรฐานคุณภาพของสหภาพยุโรป ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร โคเชอร์ ฮาลาล และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร


Introduction to Thai Food Laws: Food Act B.E. 2522; Notification of Ministry of Public Health; label and nutritional label; Notification of Ministry of Commerce related to food; Acts related to food industry, Factory Act B.E. 2535, Labor Relation Act B.E. 2518, Labor Protection Act B.E. 2551; international standards i.e. Codex, EU, ISO series, The British Retail Consortium, Kosher, Halal and other standards related to food.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH