เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1408402Project Management for Food Industry
การบริหารโครงการสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1404305

Course Description
ขั้นของวงจรอายุโครงการ ตัวแปรของโครงการ การวางแผนโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ การปฏิบัติตามแผน การติดตามความก้าวหน้าและควบคุม


Stages of project life-cycle; project parameters; project planning; feasibility studies; plan implementation; progress monitoring and control.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH