เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
1703414Beauty Business Marketing
การตลาดธุรกิจความงาม
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พื้นฐานของธุรกิจความงาม การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การวิจัยการตลาด ธุรกิจออนไลน์ การเจรจาต่อรอง กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจความงาม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ


Fundamental of beauty business; integrated marketing communication; marketing research; online business; negotiation; laws and regulations of beauty business; virtue moral and ethics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH