เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102749Polymers in Controlled Delivery Systems
พอลิเมอร์ในระบบนำส่งแบบควบคุม
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดการนำส่งแบบควบคุม ชนิดและรูปแบบการปลดปล่อย การแพร่และการซึมผ่าน การย่อยสลายผ่านปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส กลยุทธ์และการออกแบบวัสดุ เทคนิคการห่อหุ้มและการหาลักษณะเฉพาะ การประยุกต์ใช้งานทางด้านการแพทย์และการเกษตร


Controlled delivery concepts; types and release characters; diffusion and permeation; hydrolytic breakdown; strategies and material design; encapsulation and characterization techniques; applications in biomedical and agricultural fields.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH