เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102747Bioinorganic Chemistry
เคมีชีวอนินทรีย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เคมีชีวอนินทรีย์ขั้นสูง โลหะแทรนซิชันทางชีววิทยา วิทยาศาสตร์แพทย์และพิษวิทยา การประยุกต์ใช้


Advanced bioinorganic chemistry; transition metals in biology, medical sciences and toxicology; applications
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH