เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102747Bioinorganic Chemistry
เคมีชีวอนินทรีย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาโท
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล211W  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวดี บุญคุ้ม
 • อาจารย์ ดร.ฐิติพร สุวรรณวงศ์ (Co-ordinator)
 • วันสอบปลายภาค:
  ปริญญาเอก
  ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
    01 ไม่มีข้อมูล101W  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวดี บุญคุ้ม
 • อาจารย์ ดร.ฐิติพร สุวรรณวงศ์ (Co-ordinator)
 • วันสอบปลายภาค:
  หมายเหตุ: 63
  Course Description
  เคมีชีวอนินทรีย์ขั้นสูง โลหะแทรนซิชันทางชีววิทยา วิทยาศาสตร์แพทย์และพิษวิทยา การประยุกต์ใช้


  Advanced bioinorganic chemistry; transition metals in biology, medical sciences and toxicology; applications

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH