เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102746Advanced Physical Chemistry
เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี หลักการกลศาสตร์ควอนตัม ทฤษฎีออร์บิทัลของโมเลกุล และสเปกโทรสโกปีของโมเลกุล


Chemical thermodynamics; chemical kinetics; principles of quantum mechanics; molecular orbital theory; molecular spectroscopy
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH