เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102743Agricultural and Environmental Chemical Analysis
การวิเคราะห์เคมีทางการเกษตร และสิ่งแวดล้อม
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวางแผนการทดลอง การเตรียมตัวอย่าง การวิเคราะห์ทางเคมีในตัวอย่างพืช ดินและปุ๋ย อาหารสัตว์ น้ำและบรรยากาศ เกษตรอินทรีย์


Experimental planning; sample preparation; chemical analysis of plants, soil and fertilizers, animal feeds, water and atmosphere; organic agriculture
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH