เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102742Advanced Analytical Chemistry
เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กระบวนการวิเคราะห์ทางเคมี สถิติสำหรับเคมีวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้เทคนิควิเคราะห์ทางเคมีขั้นสูง การวิเคราะห์ทางเคมีแบบแผนใหม่


Analytical process; statistical methods in analytical chemistry; applications of advanced analytical chemistry; modern analytical chemistry
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH