เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102741Green Chemistry
เคมีสีเขียว
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการของเคมีสีเขียว สารเคมีต่างๆ ที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณของเสีย วัสดุชีวภาพ แนวโน้มของเคมีและเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน


Principle of green chemistry; toxicity of chemicals in the environment; waste minimization; biomaterials; current trends in green chemistry and technology for environmental sustainability
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH