เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102739Chromatography
โครมาโทกราฟี
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 -
ปริญญาโท
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์09:00-11:00AR-LECT303W CLOSED 
  พุธ09:00-12:00AR-LAB      
อาจารย์:
วันสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 63
ปริญญาเอก
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล101W CLOSED 
  ไม่มีข้อมูล      
อาจารย์:
วันสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 63
Course Description
การประยุกต์ใช้ของโครมาโทกราฟีแบบต่างๆ เช่น โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง แก๊สโครมาโทกราฟี คะพิลลารีอิเล็กโทรฟอริซิส เป็นต้น วิธีการเตรียมตัวอย่างสำหรับโครมาโทกราฟีแบบต่างๆ


Applications of chromatographic techniques; high performance liquid chromatography, gas chromatography, capillary electrophoresis; sample preparation methods for chromatography

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH