เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102736Analysis and Characterization of Polymers
การวิเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การหามวลโมเลกุลโดยเทคนิคเจลเพอร์มีเอชันโครมาโทรกราฟี การวัดสมบัติทางความร้อนโดยเทคนิคดิฟเฟอร์เรนเชียลสแกนนิ่งแคเลอรีเมทรี เทอร์โมกราวิเมทริกอะนาไลซิส การวิเคราะห์ทางโครงสร้างโดยเทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรด สเปคโตรสโคปี การหาลักษณะเฉพาะทางพื้นผิวโดยเทคนิคอะตอมมิคฟอร์ซไมโครสโคป อิเลกตรอนไมโครสโกปี และแลงเมียร์-บลอดเจ็ตต์ การทดสอบสมบัติทางเชิงกล


Molecular weight determination by gel permeation chromatography; thermal property measurement by differential scanning calorimetry and thermogravimetric analysis; structural analysis by Fourier-transform infrared spectroscopy; surface characterization by atomic force microscopy, electron microscopy and Langmuir- Blodgett technique; mechanical property test
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH