เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102737Property Improvement in Polymers
การปรับปรุงคุณสมบัติในพอลิเมอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กลไกการเสื่อมและการรักษาสภาพของพอลิเมอร์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ ผลของสารเติมแต่งต่อพอลิเมอร์ หลักการของพอลิเมอร์ผสมและคอมพอสิต องค์ประกอบ สมบัติเชิงกล กระบวนการขึ้นรูปและการประยุกต์ใช้ในงานของพอลิเมอร์ผสมและคอมพอสิต


Mechanisms of polymer degradation and stabilization; factors which cause degradation; additive effects in polymers; fundamentals of polymer blends and composites; composition; mechanical properties; manufacturing and application of polymer blends and composites
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH