เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102729Polymer Applications
การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการ ชนิด สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางชีวภาพ และหน้าที่ของพอลิเมอร์ เทคโนโลยีการปรับปรุงและการประยุกต์ใช้งานของพอลิเมอร์ทางการแพทย์ เครื่องสำอาง และทางการเกษตร


Principles; types; structures; chemical and physical properties; biological properties; and functions of polymers; technology of modification and the uses of polymers in medical; cosmetic and agricultural applications
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH